NOW 3

Het kabinet heeft eind augustus laten weten diverse steunmaatregelen vanwege de coronacrisis met negen maanden te verlengen. Een van deze steunmaatregelen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. De NOW3-steun kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%. NOW3 is onderdeel van een steun- en herstelpakket, waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk.

 

Voor wie is NOW3?

 • 1e tijdvak (okt-dec): voor alle werkgevers met een (verwacht) inkomensverlies van ten minste 20%, als zij aan de voorwaarden voldoen.
 • 2e en 3e tijdvak (januari-maart en april-juni): voor alle werkgevers met een (verwacht) inkomensverlies van ten minste 30%, als zij aan de voorwaarden voldoen.

NOW3 voor het 1e tijdvak is aan te vragen vanaf 16 november tot 13 december, met terugwerkende kracht tot 1 oktober. De aanvraag voor het tweede tijdvak moet in de periode van 15 februari tot en met 14 maart 2021 zijn gedaan. Voor het derde tijdvak geldt dat de aanvraag van 17 mei tot en met 13 juni 2021 gedaan kan worden.

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van NOW2?

 • Verlenging NOW tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW gaat in het 2e en 3e tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
 • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%.
 • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20%, zonder dat dit ten koste gaat van de NOW-subsidie.
 • De korting van de subsidie vanwege het aanvragen van bedrijfseconomisch ontslag vervalt. De reguliere ontslagbescherming blijft in stand.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april-juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon (€ 4.845). In de eerste twee tijdvakken van NOW3 bedraagt het maximum nog tweemaal het dagloon, oftewel € 9.691 per maand.
 • Als een werkgever een NOW3-subsidie aanvraagt, dan is hij verplicht om zich in te spannen om met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden.

 

Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van het omzetverlies. Hoe groter de daling, hoe hoger de tegemoetkoming. In het eerste tijdvak is de maximale tegemoetkoming 80% van de loonkosten. In het 2e tijdvak is dit 70% en in het 3e tijdvak 60%.

Als 100% van de omzet wegvalt is de tegemoetkoming in het 1e tijdvak dus 80% van het totale SV-loon van een werkgever. Als slechts 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 40% van het totale SV-loon. Voor aanvullende kosten, zoals pensioenpremies, houdt de UWV een opslag van 40% aan bovenop de loonsom. Individuele berekening hiervan is niet mogelijk.

 

Wat gebeurt er met de subsidie als de omzet hoger of lager uitvalt dan verwacht?

De subsidie wordt vastgesteld op basis van het daadwerkelijke omzetverlies. Of je het verschil terugkrijgt of terug moet betalen, is afhankelijk van de hoogte van het betaalde voorschot. Dit is trouwens ook afhankelijk van het feit of je aan de andere voorwaarden hebt voldaan.

 

Wat zijn zoal de voorwaarden?

 • Je moet als werkgever gedurende 3 maanden op zijn minst 20% omzetverlies verwachten tussen oktober en eind december 2020. In de maanden daarna gaat het minimum naar 30%.
 • De aanvrager moet zijn werknemers 100% doorbetalen.
 • De werkgever is verplicht de subsidie te gebruiken om de loonkosten te betalen.
 • De werkgever moet de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of, indien deze niet aanwezig zijn, werknemers informeren over een toegekende aanvraag.
 • De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
 • Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen. Hiervoor moet je bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen.
 • Een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW3-regeling mag over 2020 (1e tijdvak NOW3) en 2021 (2e en 3e tijdvak NOW3) geen dividenden en bonussen aan aandeelhouders, bestuur en directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Kort gezegd komt dit winstuitkeringsverbod erop neer dat over het jaar 2020 geen dividend mag worden uitgekeerd als NOW ontvangen is in het vierde kwartaal van 2020. Voor het 2e en 3e tijdvak NOW3 geldt dat verbod over 2021. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming 100.000 euro of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming 125.000 euro of meer is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt ook het verbod tot winstuitkeringen of bonussen aan de moedermaatschappij of het groepshoofd waar de werkmaatschappij onderdeel van is.
 • Bij de aanvraag van de NOW-subsidie geldt een verplichting om een derdenverklaring of een accountantsverklaring te overleggen als het voorschot aan NOW-subsidie het daarvoor gestelde minimumbedrag overschrijdt.

 

Zijn er nog meer regels als mijn organisatie een werkmaatschappij binnen een concern is?

 • Bij een concern dat als geheel minder dan 20% omzetverlies over het eerste tijdvak en 30% omzetverlies over het 2e en 3e tijdvak heeft geleden, kan de NOW-regeling onder omstandigheden toch bij een afzonderlijke werkmaatschappij toepassen. Dat is het geval als de werkmaatschappij wel ten minste 20% (1e tijdvak) en 30% (2e en 3e tijdvak) omzetverlies heeft geleden.
 • De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben.
 • Zuivere personeel-bv’s kunnen de NOW-regeling als werkmaatschappij niet toepassen, omdat er geen samenhang bestaat tussen de behaalde omzet en de loonsom van die werknemers. Een uitzondering geldt voor een vennootschap, waarvan de bedrijfsmatige activiteiten voor minder dan de helft bestaan uit het binnen het concern ter beschikking stellen van arbeidskrachten.Een werkmaatschappij kan alleen haar omzetverlies rapporteren voor de loonheffingennummers die binnen haar werkmaatschappij vallen.
 • Een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers moet met de belanghebbende verenigingen van werknemers een akkoord hebben over werkbehoud.

Uitsluitend de werkmaatschappijen van een concern die een beroep doen op de regeling, vallen onder eerdergenoemd winstuitkeringsverbod. Andere werkmaatschappijen mogen dit wel.
Op 27 oktober 2020 heeft het kabinet aanvullingen op het derde steunpakket corona bekend gemaakt. Vanwege de tweede coronagolf zag het kabinet zich genoodzaakt tot een gedeeltelijke lockdown voor de horeca, althans voor wat het de bars en restaurants betreft. De NOW3-regeling is in de aanvullingen op het derde steunpakket niet aangepast.

Over alle NOW-vragen, kun je deze pagina van de Rijksoverheid raadplegen.

Bron: Nextens.nl/corona (NOW 3: DE 6 MEEST GESTELDE VRAGEN 3MIN LEZEN door NANCY VAN BEMMEL 16 NOVEMBER 2020)

 Nieuwsoverzicht: